Profiel

 ‘Niet het zoeken naar eenheid is vreemd en afwijkend, maar het feit dat we gescheiden optrekken; eenheid is onze opdracht.’

 De Raad van Kerken Zeist is een samenwerkingsverband van geloofsgemeenschappen die, met oog voor de verschillen, zoeken naar wat gemeenschappelijk is.

De Raad stelt zich ten doel de oecumenische verbondenheid en de samenwerking tussen de kerken in Zeist te bevorderen.

De Raad voert daarbij een tweesporenbeleid: bevordering van de praktische samenwerking enerzijds en, zo ver als gedragen door de aangesloten kerken, stimulering van de oecumene anderzijds. Door bijeen te komen in de Raad ontmoeten kerken elkaar, raken zij in gesprek met elkaar en leren zij van elkaar.

De opdracht voor de Raad van Kerken ligt in de vervulling van de navolgende vijf functies:

  • Ontmoetingsplaats voor het “samen leren, dienen, vieren en organiseren”

  • Klankbord voor derden over wat leeft binnen de kerken en voor groepen binnen de kerken die een beroep doen op de Raad

  • Coördinator en/of begeleider van gezamenlijke activiteiten van de kerken

  • Initiatiefnemer of ondersteuner van door kerken en maatschappelijke organisaties ingebrachte ideeën en activiteiten

  • Postadres voor iedere persoon en iedere organisatie die een beroep wil doen op de kerken in Zeist of hierover informatie wenst.

In de afgelopen jaren is de Raad menigmaal naar buiten getreden als de vertegenwoordiging van de kerken in Zeist naar het gemeentebestuur, instellingen van maatschappelijke en levensbeschouwelijke aard en de Zeister samenleving. De Raad is initiatiefnemer geweest van het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies in Zeist.

Het werk van de Raad van Kerken krijgt vooral vorm in de activiteiten van zijn werkgroepen. De Raad van Kerken stimuleert interkerkelijke samenwerking. De Raad onderhoudt nauwe banden met het Diakonaal Platform Zeist en de Stichting Kerk en Samenleving.

 

Nieuws

29-05-2019

Wake bij Detentie Centrum Zeist 2 juni

27-05-2019

Kerkendag van Zeister Kerken 16 juni

27-05-2019

Oecumenisch morgengebed Hemelvaartsdag

27-04-2019

Wake bij Detentie Centrum 5 mei

18-03-2019

Reacties op de aanslagen in Christchurch